روز بهزیستی و تامین اجتماعی یکی از روزهای بسیار مهم تاریخ و تقویم جلالی اسـت و هر سال مردم در ۲۵ تیرماه بـه بهزیستی ها و کودکان مجموعه تبریک می گویند در ادامه با 33 پیامک و متن روز بهزیستی تامین اجتماعی مصادف با 25 تیرماه سایت برترین بت را...