آتیش بازی خیلی کیف میده! ولی جنگ هسته ای اینطور نیست! انفجار بمب اتم روی ماه چطور؟ به نظرتون یه کم دیونه بازی نیست؟ چه اتفاقی ...