طالبان هشت عضو گروه جبهه مقاومت را بخاطر انفجار پایه برق به دار آویخت|جستجو|sharif sultani جستجوبه چینل یوتیوب جستجو خوش ...