هی هووومی خوش اومدید به ویدیو ترسناک جدید یعنی ساعت 3 نصفه شب توی جنگل احضار روح کردیم و این موجود وحشتناک احضار شد!